لیست/شبکه

کلید کسپراسکای Subscribe to کلید کسپراسکای

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۹ آبان

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۹ آبان

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ را دانلود کنید.

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ٢٣ مهرماه

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ٢٣ مهرماه

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۱ را دانلود کنید.

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۸ مهر

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۸ مهر

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۱ را دانلود کنید.

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۵ مهر

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۵ مهر

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۱ را دانلود کنید.

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۲ مهر

کلیدهای Kaspersky – به روز شده در ۱۲ مهر

شما می توانید در این قسمت کلیدهای فعال سازی آنتی ویروس Kaspersky به روز شده در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۱ را دانلود کنید.